Krausz Tamás: Sobibór 75

Egy szovjet hős: Alekszandr Aronovics Pecsorszkij (1909–1990)

1943. október 14-én – a náci haláltáborok történetében a treblinkai mellett az egyetlen és sikeres, tömeges szökéssel járó – felkelés tört ki a sobibóri megsemmisítő táborban. Abban a haláltáborban, melynek gázkamráiban mintegy negyedmilló zsidó férfit, nőt, gyermeket és szovjet hadifoglyot pusztítottak el. A haláltábor felszámolásának folyamatában – az SS-katonák számára is megdöbbentő módon – a fegyvertelen, de szervezett foglyok belevágtak a felkelés reménytelennek tűnő, nagy küldetésébe, melyben közel hatszázan vettek részt. Közülük több mint ötvennek sikerült is megszökni és életben maradni – a többieket legyilkolta az SS. Mondanunk sem kell, hogy Magyarországon még a zsidó szervezetek sem emlékeztek meg e dicső eseményről.

  A felkelés vezetője és kitervelője egy szovjet hadnagy, Alekszandr Aronovics Pecsorszkij volt. A művészetek iránt érdeklődő, de végül közgazdasági diplomát szerző fiatalember élettörténetét sokáig csak nagyon kevesek ismerték. Noha 1949-ben és 1951-ben kitüntették, a Szovjetunióban igazi figyelmet sohasem kapott.

  A hivatalos szovjet emlékezetpolitikában egyetlen népet sem emeltek ki a népek sokaságából, sőt igyekeztek – a szovjet történelem háborús korszakának „elvárásai” alapján – a szovjet nép egészének hőstetteit és áldozatait hangsúlyozni: „békés szovjet állampolgárok” ez a felirat szerepelt a lemészárolt zsidók emlékművén is. Mégis, két dolog kétségtelen. Egyrészt, hogy a döntő terhek az orosz népre hárultak a világháborúban, másrészt pedig, hogy az áldozatok között kiemelkedett a zsidó nép vesztesége a holokauszt miatt. A Szovjetunió 27 milliós emberveszteségének hozzávetőleg 10%-a (más adatok szerint ennél is több) zsidó nemzetiségű szovjet állampolgár volt, miközben a lakosságnak csak nagyjából két százaléka volt zsidó nemzetiségű akkoriban.

  A szovjet történelem etnonacionalista átírása, módszeres meghamisítása együtt jár a mai emlékezetpolitika tudatosan „deszovjetizáló” és „dekommunizáló” törekvéseivel. Ha ezt a történelmet a „főnökök”, a főtitkárok, a vezető hivatalnokok történeteként, azok „bűntörténeteként”, csak az erőszak és a GULAG történeteként fogjuk fel, nemcsak egyszerűen egyoldalúságot követünk el, hanem történelemhamisítást is, alkalmazkodunk a korszellem etnonacionalista „előírásaihoz”, vagyis észre sem vesszük, és máris az ő nyelvükön, a hatalom nyelvén beszélünk. Sose higgy a hamis prófétáknak, még akkor sem, ha piros vagy nemzeti színű zászlót lengetnek is!

  Találjuk hát meg Alekszandr Aronovics hőstettének forrásait!

Pecsorszkij nem csupán megszervezte barátaival, elvtársaival a felkelést és a menekülést, hanem utána csatlakozott a belorusziai partizánmozgalom Scsorszról elnevezett osztagához. Amikor a szovjet hadsereggel egyesültek, Pecsorszkijt – a hadifoglyokkal szembeni, akkoriban szokásos bizalmatlanságnak megfelelően – gyakorlatilag egy büntetőzászlóaljba irányították, amelyet „rohamlövész-zászlóaljnak” neveztek. A harcokban megsebesült, négy hónapot töltött kórházban, itt ismerkedett meg második feleségével. A felkelés történetét 1945-ben vetette papírra, amely akkor napvilágra is került.

  Az 1961-ből származó munkahelyi jellemzéséből, amely a Don-menti Rosztov egyik üzemében készült, az az érdekes dolog olvasható ki, hogy a munkáskollektíva, a „kommunista munka brigádja” milyen elismerően, kicsit patetikusan fogalmazva, szeretettel nyilatkozott róla, kiemelve a következő tulajdonságait: közösségiség és szolidaritás, emberszeretet, az emberek „kulturális felemelésének” vágya, a rászorulók iránti odaadás. Ilyen melegséggel írt ő is azokról a társairól, akikkel együtt raboskodott a megsemmisítő táborban.

Pecsorszkij hőstette – történetileg meghatározható értelemben – maga is a szovjet oktatás, kultúra, a szovjet mentalitás jellemzőit tükrözte. Pecsorszkij szerepében kifejeződött egy lelki és meggyőződésbeli szilárdság és hazaszeretet, milliókat mozgósító antifasiszta szellemiség. A hozzá hasonló emberek sokasága vitte sikerre a Nagy Honvédő Háború igaz ügyét. Lev Szimkin író, aki tanulmányozta a felkelés vezetőjének életét, így nyilatkozott: „Igen, ő maga volt a megtestesült szovjet ember. A zsidók háború előtti nemzedéke, amely a szovjethatalom idején nőtt fel, az internacionalizmus eszméit saját eszméinek tekintette.”   Az író megjegyzi, hogy Alekszandr Aronovicsnak sosem jutott eszébe elhagyni a Szovjetuniót, akkor sem, amikor zsidók sokasága indult el az új haza, Izrael felé…

Az olyan ember, mint Pecsorszkij, aki látva, hogy az SS-őrök szórakozásból lövik le a foglyokat, képes volt megszervezni a felkelést (melynek során sikerült 11 német SS-t és jó néhány ukrán őrt is likvidálni), olyan emléket hagy maga után, amely nemigen manipulálható. Legfeljebb elhallgatni lehet, mint például a mai Magyarországon. Az ilyen embernek lehet bárhol a hazája, akár több hazája is lehet, mert sohasem felejti el, hogy az emberiség része is. Természetes tehát, hogy Pecsorszkij egész életében ápolta a szovjet ellenállás tradícióját, amelynek megmutatta eltakart arcát is, „zsidó utcáját”, és sohasem gondolt arra, hogy a két hagyomány egymással szembeállítható. Összetartozó dolgok voltak ezek és azok is maradnak mindörökké. Vaszilij Groszman, a híres író, aki vöröskatonaként érkezett az akkor már gyakorlatilag elhagyatott Sobibórba, azonnal felismerte a tábor jelentőségét az utókor számára: hiába tüntették el a nácik a nyomokat, még a föld alól is előkaparták rémtetteik bizonyítékait.

Mi sem hagyjuk veszni Pecsorszkij igazságát.

18 hozzászólás “Krausz Tamás: Sobibór 75” bejegyzéshez

 1. Уважаемые товарищи!

  Великий Октябрь начал отсчёт своего второго столетия. Год назад вместе с товарищами из братских партий всего мира мы праздновали юбилей этого крупнейшего события в мировой истории. Мы сделали всё, чтобы вернуть добрую память о революции, чтобы для молодых коммунистов и наших сторонников она превратилась из страниц истории в реальный опыт. Стала ключом к выходу из тупика капитализма, той бесценной практикой, которая подскажет, как всем нам вновь вступить на дорогу прогресса.

  Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным было труднее. Они были первыми, шли дорогой мужества, строили социалистическое государство. Их успехи потрясли весь мир и продолжают оставаться достойными подражания сегодня. Мы обязаны взять всё лучшее из советского опыта и превратить его в основу построения в России обновлённого социализма, где главные ценности — это свободный труд и справедливость, равенство и дружба народов. И тогда вслед за нашими великими предшественниками мы с полным правом повторим слова «Марша энтузиастов»:

  Нам ли стоять на месте?

  В своих дерзаниях всегда мы правы.

  Труд наш есть дело чести,

  Есть дело доблести и подвиг славы.

  От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Мы — наследники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия будет великой и социалистической!

  Желаю Вам доброго счастья и здоровья, успехов и бодрости духа!

  Председатель ЦК КПРФ

  Г.А. Зюганов.

  (Aki úgy véli, Sztálint kihúzhatja a szövegből)

  1. Emlékszünk?

   Éljen Kádár!
   FÉljen Kádár!
   Ne FÉljen Kádár!
   Miért Ne FÉljen Kádár!?
   SeMíért Ne FÉljen Kádár!?!

   Az 1917 október 10-i bolsevik KB határozat október 24-re (a Szovjetek Kongresszusa előtti napra) tüzte ki az Ideiglenes Kormányt megdöntő felkelést. Ugyanez a KB határozat előírta, hogy a KB két tagja (az egyik Nogin, a másiknak nem jut eszembe a neve) Moszkvába megy, Antonov-Ovszejenko a helyszinen irányítja a felkelőket, Lenin az illegális lakásban marad, a többi KB tagnak a Szmolnijban kell tartózkodnia. A felkelés operatív vezetését a Szmolnijból Trockijra bízta a határozat. A határozatot ketten szegték meg: Lenin és Sztálin. Lenin – veszélyeztetve a felkelés sikerét – nem bírva magával, bement a Szmolnijba, szakálltalanul, bajusztalanul, parókában és a helyszínen, de háttérbe húzódva (nem beleavatkozva Trockij dolgába) figyelte az eseményeket. Sztálin viszont nyomtalanul eltünt, és csak a Téli Palota elfoglalása és az Ideiglenes Kormány letartóztatása után, október 25-én reggel került elő.

   Tehát amikor Zjuganov kifejezetten a Nagy Októberi Forradalomról, annak harcosairól szólva az „élükön Leninnel és Sztálinnal” kifejezést használja, miközben Trockijról, Antonov-Ovszejenkoról egy szava sincsen, akkor Sztálin nevének kihúzása az 1956 telén lezajlott „falfelirat háború” színvonalát jelenti.

   1. Sztálint nem lehet meg nem történtté tenni. Még utólag sem. Csak kihúzni, kiretusálni, vagy agyonhallgatni…

    Tehát Zjuganov írása Sztálinnal, vagy Sztálin nélkül is – megemlékezés a VOSzR-ról.

    Épp elég baj az, ami utána történt.
    De ez a Nagy Októberi Szocialista Forradalom dicsőségét szemernyivel sem csökkenti.
    Ezért kellett volna legalább itt – megemlékezni róla. Tavaly ez időtájt kórházban lévén – internet hiányában -nem tudtam írásaimat közölni – ami a baloldali újságokkal, lapokkal, stb. történt az – elszomorít.

    1. A lényeget nem érted {nem akarod érteni}.

     Sztálin szerepét a NOSZF vezetésében nem lehet meg nem történté tenni, mert az nem történt meg. Éppenséggel a Rövid Tanfolyam tette meg nem történté Trockij és Antonov-Ovszejenko valós szerepét, és most Zjuganov ezt szajkózza, ami számomra elfogdhatatlan.

     1. Elfogadhatatlan, de most ők képviselik a kommunista ideológiát Oroszországban. Ők azok, akik a Szovjetunió összes pozitív értékét életben tartják. Ők azok, akik egyetlen lehetséges alternatívái a jelenlegi kapitalista rendszer leváltásának.

     2. Ha nem képesek marxista kritikát gyakorolni a „bonapartista ellenforradalom” különböző formái felett, akkor egy esetleges hatalomra kerülésükkor „előáll újra az egész régi szemét” (Marx finomított magyar fordítása után szabadon)

 2. Tombol az antikommunista russzofóbia az „ellenzék” tüntetésén.
  A jelenlegi Orbán rezsimet hasonlítani Rákosi rendszeréhez és a kommunistákhoz – a burzsoá ideológia egyik legaljasabb megnyilvánulása, ami nem vezethet máshoz, mint a fasizmushoz.

  1. A fasizmushoz – mint azt annyiszor megírtam már – a kapitalizmus relatív haszonélvezőjeként létező középosztálynak a társadalmi-gazdasági válságok idején a lecsúszástól való páni félelme vezet.

   Az általad említett jelenséget már elég régen leírta két szakállas fiatal német:

   „Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich és Guizot, francia radikálisok és német rendőrök.

   Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy kommunista, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a kommunizmus megbélyegző vádját a haladottabb ellenzékieknek éppúgy, mint reakciós ellenfeleinek?

   Ebből a tényből két dolog következik.

   A kommunizmust immár az összes európai hatalmak hatalomnak ismerik el.

   Legfőbb ideje, hogy a kommunisták az egész világ előtt nyíltan kifejtsék nézeteiket, céljaikat, törekvéseiket, és a kommunizmus kísértetéről szóló mesékkel magának a pártnak a kiáltványát állítsák szembe.”

 3. Ajaj. Én is fejet hajtok elvbarátunk előtt. Bírta a gyűrődést. Emlékszem, a liberális szerzők hazugságait, különösen Révész Sándor és a német kultúrfölény ideológusa, a patologikus antikommunista, Ungváry Krisztián hazugságait leplezte le nagy türelemmel, tehetséggel és odaadással. Hűséges ember volt. Igazatok van, meg kell őrizni emlékét. Akinek megvannak az ő írásai, feljegyzései, tegyék fel a netre. Akár erre az oldalra is. A szerk biztosan támogatná.

 4. Kedves elvtársaim!

  Nyár óta én sem tudom elérni Fekete Györgyöt. Legutóbb arról beszélt, hogy eü. okból kórházba kell feküdnie. Nem tudom, melyikbe került, és azt sem, hogy mi van vele.
  Figyelmetekbe ajánlom fő művéről készített recenziómat:
  http://www.eszmelet.hu/szasz-gabor-megkesett-konyvajanlo-aktualitasokkal/#more-15362
  Ez a könyv nem csupán a mentálpedagógiáról szól, hanem számos antifasiszta vitacikkét is tartalmazza. Hozzászólásom ezért illik Krausz Tamás kitűnő írásához.

 5. Szomorú az, hogy senki nincs, aki a környezetéből értesítene minket. A magányosság ilyenkor fokozottabban nyomasztó.
  Számomra a kapitalizmus, és az Orbán-rendszer „rendíthetetlen és örök” túlélése a legszomorúbb. Gyuri is valahol ennek az áldozata…

 6. E cikk kapcsán jutott eszembe Fekete György. Eltűnt. E-mailje sem működik. Telefonját sem veszi fel. Mi lett a jó baráttal? Ki tud róla? Se híre, se hamva. Ha elhunyt, e cikket az ő emlékének is szentelem. KT

Vélemény, hozzászólás?